MILJÖPOLICY

Målsättningen är att driva vår verksamhet på ett affärsmässigt och och ekonomiskt försvarbart sätt, som gör minsta möjliga åverkan på vår miljö och sparar på våra gemensamma resurser.

Verksamheten ska drivas i enlighet med gällande lagstiftning, Miljöbalken 1998:808, och minst uppfylla de miljökrav som myndigheterna fastställt.


Några av de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy är:
  • Picturagruppen strävar efter att produkter så långt som möjligt skall vara återvinningsbara.

  • Varor med batteri t.ex. musikkort och miniräknare följer svenska Batteriförordningen, SFS 2008:834.

  • Våra förpackningar följer EUs direktiv 94/62/EG om förpackning och förpacknings- avfall. Förpackningarna innehåller inte PVC plast eller tungmetaller.

  • Vi strävar efter att samordna transporter av våra varor.


SÄKERHET

Uppförandekod (CODE OF CONDUCT)

Det är viktigt för oss att vi endast arbetar med leverantörer som uppfyller kraven för säkra arbetsförhållanden och produktsäkerhet. Vår uppförande kod är baserad på ILO’s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet samt FN’s barnkonvention. Varje leverantör genomgår en social audit som är gjord av tredjepart och utgör grunden för ett samarbete.

Produktsäkerhet

Det är viktigt för oss att endast godkända och säkra produkter når slutkonsument. Backemarks följer den av EU beslutade Produktsäkerhetslagen 2004:451. Alla våra varor ska vara tillverkade i överensstämmelse med relevanta EU-direktiv. Vi utför även egna stickprovskontroller på produkter som vi definierar som riskprodukter dvs. där säkerhetsföreskrifterna är komplexa och omfattande.

Kemikalier

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer är tillverkade under humana förhållanden och innehåller säkra material. Vi arbetar aktivt för att vi inte ska ha ämnen och kemikalier i våra produkter som har en negativ påverkan på människor och miljö. Vi följer begränsningar som rekommenderas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade angående rådande lagstiftning och fasar ut de kemikalier som är skadliga.